Producten
Klantenservice

Klantenservice


Hier vindt u informatie over het bestellen en verzenden van de producten. 
Onze algemene voorwaarden en privacyreglement zijn hier ook te vinden.

Mocht u nog vragen hebben, of kunnen wij u anderszins van dienst zijn, laat het ons weten:

info@alldogs.nl
tel: 06- 226 84 332

Algemene voorwaarden AllDogs Learn & Play 
Culemborgseweg 20, 4115 RM Asch 

Artikel 1 Definities 
1.1 AllDogs Learn & Play: is een eenmanszaak, gevoerd door M. Gerris, gevestigd te Asch en ingeschreven bij de Kamers van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30.234.695.
1.2 Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met AllDogs Learn & Play.

1.3 Website van AllDogs Learn & Play: De website van AllDogs Learn & Play te bereiken via www.alldogs.nl.

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant een aanschaf doet via een door AllDogs Learn & Play georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij AllDogs Learn & Play en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5 Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingrecht te realiseren.

1.6 Herroepingrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan AllDogs Learn & Play en het aankoopbedrag terug te krijgen. 

Artikel 2 Algemene bepalingen 
2.1 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat AllDogs Learn & Play deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AllDogs Learn & Play en een Wederpartij waarop AllDogs Learn & Play deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AllDogs Learn & Play, voor de uitvoering waarvan door AllDogs Learn & Play derden dienen te worden betrokken. 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AllDogs Learn & Play en zijn directie.

2.5 De eventueel door klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met AllDogs Learn & Play.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.10 De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van AllDogs Learn & Play op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AllDogs Learn & Play kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. AllDogs Learn & Play is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 

Artikel 3 Aanbiedingen 
3.1 Bij de op de website van AllDogs Learn & Play aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden in het algemeen duidelijk vermeld op de website en voor een aankoop specifiek bevestigd in het besteloverzicht of in een e-mail. 
3.2 De op de website van AllDogs Learn & Play aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product. 
3.3 Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat AllDogs Learn & Play op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1. 
3.4 AllDogs Learn & Play verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief. 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst 
4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door AllDogs Learn & Play uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en AllDogs Learn & Play akkoord is gegaan met deze aanvaarding. 
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien AllDogs Learn & Play aanvangt met de levering van producten aan de klant. 
4.3 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AllDogs Learn & Play onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
4.4 Het staat AllDogs Learn & Play altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan AllDogs Learn & Play zal AllDogs Learn & Play dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant. 

Artikel 5 Levering 
5.1 De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres. 
5.2 De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. 
5.3 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen AllDogs Learn & Play en de klant worden de door klant bestelde producten in beginsel binnen drie (3) werkdagen (bij levering via TnTpost) geleverd door Alldogs Learn & Play. Kiest de klant voor levering via DHLforyou worden producten binnen acht (8) werkdagen geleverd. Eventuele langere levertijden worden vermeld bij het artikel. 
5.4 Indien AllDogs Learn & Play niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien AllDogs Learn & Play niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 6 Retournering van producten 
6.1 De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Alldogs Learn & Play retour te zenden. 
6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De speeltjes mogen geen sporen vertonen van gebruik door de hond of anderszins beschadigd zijn. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij dit eerst via telefoon of email aangeven bij AllDogs Learn & Play. Na reactie van AllDogs Learn & Play stuurt de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan AllDogs Learn & Play retour, conform de door AllDogs Learn & Play verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.3 AllDogs Learn & Play zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product (exclusief de verzendkosten) binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de klant. 
6.4 Indien klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komt het risico van de verzending voor rekening van de klant. 
6.5 De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen. 
6.6 Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan AllDogs Learn & Play terugstuurt is AllDogs Learn & Play gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag. 
6.7 De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd, bederfelijk is, en tevens alle overige uitzondering als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 7 Garantie 
7.1 De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan AllDogs Learn & Play te melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen. 
7.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door AllDogs Learn & Play wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden. 
7.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door AllDogs Learn & Play, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant. 
7.4 Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen, vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel. 
7.5 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant. Hieronder valt ook de beschadiging van artikelen door de hond. De hondenspeeltjes van AllDogs Learn & Play zijn geselecteerd op duurzaamheid, maar geen enkel speeltje is gegarandeerd onverwoestbaar. Derhalve is het van belang dat de hond niet zonder toezicht met (zijn nieuwe) speelgoed speelt. 

Artikel 8 Prijs & Betaling 
8.1 Op de website van AllDogs Learn & Play vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
8.2 Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop AllDogs Learn & Play geen invloed heeft zoals BTW-tarieven. 
8.3 Betaling kan geschieden op de volgende wijzen: 
· contant indien de producten (op afspraak) worden afgehaald in Asch; 
· door middel van voorafgaande overschrijving ; 
. via Paypal; Gegevens via: info@alldogs.nl; 
8.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan AllDogs Learn & Play gemeld te worden, waarna AllDogs Learn & Play het bedrag zal corrigeren. 
8.5 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden. 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom
9.1 De door AllDogs Learn & Play geleverde producten blijven eigendom van AllDogs Learn & Play tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met AllDogs Learn & Play gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
9.2 Ingeval AllDogs Learn & Play een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van AllDogs Learn & Play vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 
9.3 De inhoud van de AllDogs Learn & Play website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van AllDogs Learn & Play en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van AllDogs Learn & Play. 
9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven exclusieve eigendom van AllDogs Learn & Play. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en AllDogs Learn & Play alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is. 

Artikel 10 Overmacht 
10.1 AllDogs Learn & Play is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
10.2 AllDogs Learn & Play kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als AllDogs Learn & Play gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1 Indien AllDogs Learn & Play aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van AllDogs Learn & Play beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
11.2 AllDogs Learn & Play is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. 
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AllDogs Learn & Play aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan AllDogs Learn & Play toegerekend kunnen worden 
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 
11.3 AllDogs Learn & Play sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door AllDogs Learn & Play geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van AllDogs Learn & Play, zijn directie en/of leidinggevend personeel. 
11.4 AllDogs Learn & Play is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen 

Artikel 12 Klachten 
12.1 Eventuele klanten die klachten hebben over door AllDogs Learn & Play geleverde producten en/of diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij AllDogs Learn & Play in te dienen. 
12.2 Nadat een klacht door een klant bij AllDogs Learn & Play is ingediend probeert AllDogs Learn & Play binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht AllDogs Learn & Play niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal AllDogs Learn & Play een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan. 
12.3 De klant en AllDogs Learn & Play zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AllDogs Learn & Play partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Maandag 2 februari 2009

Privacyreglement

Het is voor ons belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. AllDogs Learn & Play houdt zich volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
In dit privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel we deze gebruiken. 
We bewaren en gebruiken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt. We gebruiken deze gegevens om de koopovereenkomst tussen u en AllDogs Learn & Play te kunnen uitvoeren. 
U kunt ons vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. U kunt ons hiervoor bereiken op info@alldogs.nl 
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of bij overgang van AllDogs Learn & Play naar een andere eigenaar. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 
Uw persoonsgegevens zijn strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen. 
Nieuwsbrieven met informatie over onze producten, diensten en aanverwante zaken worden slechts toegestuurd na uw expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
2 februari 2009